Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord

Samenwerkingsverband van bewonersorganisaties uit Amsterdam Noord
 

  

WATERSCHAP EN PROVINCIE WEIGEREN OVERLEG !

Stadsdeel Noord en IBW-N willen oplossing gedupeerden onterechte wegenheffing

 

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Gedeputeerde Staten van
Noord Holland hebben een verzoek tot overleg van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Amsterdam Noord en het
Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord afgewezen.

 

KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE PERSBERICHT

______________________________________________________________________________

Reactie IBW-N op memo Gedeputeerde

Provinciale Staten van Noord-Holland mbt uitbetaling waterschapsgelden aan bewoners die geen bezwaar hebben ingediend.

Deze reactie is aan alle commissieleden gezonden ter voorbereiding op de vergadering van 23 september a.s.

Memo  met Reactie Gedeputeerde op vragen uit de commissievergadering van 2 september 2013 mbt
waterschapsgelden Amsterdam Noord

inspreektekst  door IBW-N bij Provinciale Staten N_H in verband met uitbetaling waterschapsgelden aan ingezetenen die geen
bezwaar hebben gemaakt.

______________________________________________________________________________

 Start uitbetaling waterschapsbelasting

Vanaf de 3e week van april krijgen circa 1500 mensen die destijds bezwaar hebben gemaakt
een brief van het Hoogheemraadschap thuis met uitleg over hoe wordt overgegaan tot de
uitbetaling van het geld dat men terugkrijgt voor het wegenbeheer in Amsterdam Noord.

 De brief die men thuis krijgt kan men ook hier inzien.

 In de brief wordt aan de ca. 1500 mensen gevraagd een formulier in te vullen.

Ook op de website van het Hoogheemraadschap staat duidelijke uitleg over wat te doen.
Ga hiervoor naar:
http://www.hhnk.nl/belastingen/inwoners/inwoners/terugbetaling

Indien men toch hulp nodig heeft bij het invullen, kan men zich in eerste instantie wenden tot
secretariaat@ibw-n.nl of tot Han Wanders, (na 17:00 uur, tel. 020 6316682). Als blijklt dat er een
grote behoefte aan hulp is, zullen wij een avond of middag organiseren waar wij hulp bieden bij
Shet invullen.
Berichtgeving hierover wordt dan gepubliceerd op deze website.

Dan blijven er nog ongeveer 300 adressen over waarvan nader onderzocht moet worden
of het geld uitbetaald kan worden en aan wie. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die zijn
overleden en waarvan de echtgenoot bijvoorbeeld nog op het adres woont, tot andere bovenkomende
problemen in het zoeken naar de mensen die niet meer op het adres wonen.

Over eventuele terugbetaling van het bedrag aan mensen die geen bezwaar hebben ingediend
is nog niets bekend. Wij berichten u hierover via deze website zodra wij meer weten.

Voor meer informatie:
secretariaat@ibw-n.nl

______________________________________________________________________________

Antwoorden Provincie op vragen Drs W.J.M. Wolthuizen (50PLUS)

Gedeputeerden uit de Provinciale Staten van Noord Holland hebben

geantwoord op de vragen van Dhr Wolthuizen. Klick hier voor de
volledige beantwoording.

Reacties op de uitspraak, persbericht en brief aan de Provincie mbt teruggaaf heffing wegenbeheer uit waterschapsheffing:

Terug vragen geld wegenbeheer voor mensen die geen bezwaar hebben aangetekend:

Het IBW-N krijg op dit moment veel vragen over de teruggaaf voor bewoners die destijds
geen bezwaar hebben aangetekend.
Het IBW-N heeft de Provincie hierover een brief gestuurd (zie de brief hieronder op deze
website) en de partijen in de Provincie om een inhoudelijke reactie gevraagd.

Teruggaaf voor bewoners die geen bezwaar hebben ingediend, is niet zeker, maar we raden
iedereen aan om altijd zelf wel een verzoek in te dienen bij het Hoogheemraadschap EN
de Provincie. Hieronder de adressen van beide instanties:


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
Provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. of via e-mail: post@noord-holland.nl

Het gaat alleen om bewoners van de volgende buurten:
Vogelbuurt, Tuindorp Oostzaan, IJplein, van der Pekbuurt, Bloemenbuurt, Floradorp en Hogeland.

Vragen Van Dhr drs. W.J.M. Holthuizen (50PLUS),
aan de Provincie inzake
brief van IBW-N aan Provinciale Staten van
Noord-Holland met betrekking tot teruggaaf waterschapsbelasting

Voor de tekst van de vragen van De heer Holthuizen van de partij 50PLUS, klik hier

IBW-N heeft ook andere fracties opnieuw om een inhoudelijke reactie gevraagd
en we zullen de reacties op deze website publiceren.

Reactie PVV, Provinciale Staten van Noord-Holland (klik hier)

Reactie CDA, Provinciale Staten van Noord Holland (klik hier)

Reactie VVD, Provinciale Staten van Noord-Holland (klik hier)

Berichtgeving Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
mbt de teruggaaf heffing wegenbeheer,
zie: http://www.hhnk.nl/actueel/nieuws/@229228/terugbetaling/

Berichtgeving Stadsdeel Amsterdam Noord
mbt de teruggaaf heffing wegenbeheer,
zie: http://www.noord.amsterdam.nl/actueel/nieuws/archief/februari-2013/noordse-huishoudens/

______________________________________________________________________________

1961 huishoudens in Amsterdam Noord krijgen
geld terug!

Hoge Raad geeft IBW-N en bezwaarmakers gelijk!

Zie persbericht hieronder. Voor het persbericht klik hier


IBW-N richt zich tot Provinciale Staten voor teruggaaf onterecht
geïnde waterschapsheffing voor overige belastingbetalers
in het betreffende gebied.

Voor de brief aan de Provincie, klik hier

 

persbericht, 13 februari 2013: Op 13 februari heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) besloten om over te gaan tot uitbetaling  van de ten onrechte geheven heffing
wegenbeheer aan bijna 2000 huishoudens in Amsterdam Noord die via het Initiatief Betaalbaar Wonen
 Amsterdam Noord (IBW-N) een bezwaarschrift hebben ingediend en wonend in dat deel van Amsterdam
Noord waar het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht de waterschapstaken uitvoert.

De teruggaaf geld over de periode 2003 t/m 2008 en komt neer op een totaalbedrag van ruim € 250,- per
bezwaarmaker.

Deze formele beslissing volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad van  23 november 2012 jl.

De uitspraak is een bevestiging van de eerdere uitspraak die de Hoge Raad op 17 april 2009 had gedaan.
Omdat  het HHNK nog procedures hadden lopen met het IBW-N is het proefbezwaar nog eens voorgelegd
aan deze rechtsinstantie. Wederom was het oordeel dat ten onrechte de heffing wegenbeheer is opgelegd
aan de inwoners van Amsterdam Noord die wonen in het zuidelijk deel van Noord.

Het gaat dan om  o.a. de volgende buurten: Vogelbuurt, Tuindorp Oostzaan, IJplein, van der Pekbuurt, Bloemenbuurt,
Floradorp en Hogeland.

Het oordeel van de Hoge Raad is op niet mis te verstane verwoord in haar vonnis(sen).

(Zie Rechtspraak.NL uitspraken HR 17-4-2009, nr.42.297, LJN-nr BG4663 en HR 23-11-2012, nr.12/01553,
LJN-nr. BY3902).

Samengevat komt deze erop neer dat zowel de Provinciale Staten van Noord Holland als het waterschap de taak
wegenbeheer in dit gebied, waar geen enkele weg werd onderhouden door het HHNK, nooit in het reglement had mogen
opnemen en is onverbindend verklaard wegens strijd met het willekeurverbod en concludeert dat de aanslag(en)
een deugdelijke rechtsgrond ontbreekt.

Iedere bezwaarmaker zal door het HHNK op de hoogte worden gebracht en verwacht wordt dat binnen drie maanden
overgegaan kan worden tot terugbetaling.

Het IBW-N zal nu ook naar de Provinciale Staten stappen ondernemen omdat de Provincie, naast het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een grote verantwoordelijkheid in deze heeft.

De provincie heeft immers deze taak aan het waterschap opgedragen.

Een taak die oneigenlijk was zoals is gebleken en geleid heeft tot niet toelaatbare heffingen.

Het IBW-N vindt dat ook de niet bezwaarmakers gecompenseerd moeten worden.

In 2009 is een eind gekomen aan de heffing voor het wegenbeheer in Amsterdam Noord.

Na jarenlange druk van bewoners uit Noord heeft de Gemeente Amsterdam toen het wegenbeheer overgenomen
en een afkoopsom betaald aan het HHNK van 14.7 miljoen Euro. 

______________________________________________________________________________

 

Persbericht: Uitspraak Hoge Raad, 17 april 2009:
IBW-N verliest zaak voor bewoners boven Waterlandse Zeedijk
maar WINT zaak voor bewoners onder de Waterlandse Zeedijk

Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland inzake reactie op uitstpraak Hoge Raad

Persbericht: Uitspraak Hoge Raad inzake wegenbeheer Amsterdam Noord. IBW-N wint en IBW-N verliest zaak.
Onterecht heffing wegenbeheer eindelijke erkent!

Uitspraak, d.d. 17-04-2009, nr LJN: BG4670, Hoge Raad , 42363, Wegenbeheer In AGV gebied
(bron: www.rechtspraak.nl)

Uitspraak d.d. 17-4-2009, nr LJN: BG4776, Hoge Raad , 42367, Wegenbeheer, ambtshalve uitspraak.

Uitspraak, d.d. 17-04-2009, nr LJN:  BG4663, Hoge Raad, 42297, Afbakening Taakgebied Amsterdam Noord
(bron: www.rechtspraak.nl)

______________________________________________________________________________

Gemeente, Waterschap en Stadsdeel Noord feliciteren IBW-N:

EINDE RECHTSONGELIJKHEID
AMSTERDAM NOORD

Geen aanslag wegenbeheer meer vanaf 2009 !

Op donderdag 13 november bekrachtigden wethouder Lodewijk Asscher van Amsterdam en hoogheemraad Tjerk Doornenbal in aanwezigheid van portefeuillehouder Harm Jan van Schaik van stadsdeel Amsterdam-Noord de overname van 35 km wegen in landelijk Noord. Daarmee komt er een eind aan de rechtsongelijkheid voor bewoners van Amsterdam-Noord.


Kwijtschelding 2008

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding verontreinigingsheffing, waterschapslasten of de afvalstoffenheffing ?

Kijk naar de voorbeelden en doe een eerste berekening. U kunt ook hulp vragen om dit te bepalen.

Klik hier voor meer informatie


Bezwaarschrift 2008 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bezwaarschrift 2008,
Waternet
Betreft gebied: De Banne, Buiksloterham, Kadoelen, Molenwijk, Oostzaan, Circusbuurt, Nieuwendam,e.d. Beteft gebied: Vogelbuurt, IJ-plein, Bloemenbuurt, Van der Pekbuurt, Floradorp, Tuindorp,  Gentiaanbuurt, e.d.

Heeft U over 2005 of later al een bezwaarschrift van het IBW-N ingediend, dan hoeft u voor 2008 GEEN bezwaarschrift in te vullen. Het IBW-N heeft met het waterschap afgesproken dat de inhoudelijke uit-spraak van de rechter over 2005 óók geldt voor het jaar 2008. Heeft u in 2005 of later géén bezwaar-schrift van het IBW-N ingeleverd, sluit u dan aan door nu het bezwaarschrift 2008 in te vullen.

WE RADEN U AAN OM DE AANSLAG WEL GEWOON TE BETALEN

Hiermee geldt de uitspraak van 2005 voor u voor 2008.

Het bezwaarschrift is verkrijgbaar vanaf woensdag 30 januari bij Alie van der Kuil, tel.: 6315077 en/of Han Wanders tel.: 6316682 (na 17.00 uur). Deze is ook te downloaden via onze website: klik daarvoor hier om het downloaden te starten.

 

Met Waternet heeft het IBW-N dezelfde regeling afgesproken als met het Hollands Noorderkwartier. De bezwaarschriften voor dit gebied zijn nog niet verkrijgbaar, want de aanslag komt later dan die uit het andere gebied. Als de aanslagen zijn verstuurd kunt u het bezwaarschrift verkrijgen op dezelfde manier als hiernaast staat vermeld.

WE RADEN U AAN OM DE AANSLAG WEL GEWOON TE BETALEN

Nieuws in de vorm van een advertentie in de krant. Klik hier voor het gehele bericht.


Lokale lasten huishoudens Amsterdam Noord gemiddeld hoger dan de rest
van Amsterdam.
Einde heffing wegenbeheer pas in 2009 !

Wat betaalt men aan lokale lasten in 2008 per stadsdeel ?
Klik hier voor een overzicht

Wat betaalt men aan lokale lasten in 2007 per stadsdeel ?
Klik hier voor een overzicht

Voor berekeningen over de jaren 2004, 2005 en 2006: zie "andere woonlasten"


Gemeente en stadsdeel zijn het eens. Onrechtvaardige situatie voor bewoners  Amsterdam Noord moet per 1-1-2008 worden opgeheven !

IBW-N maant provincie tot spoed.  Klik op de tekst voor het persbericht

IBW-N doet dringend beroep op Fracties gemeenteraad van Amsterdam om er bij het College van Burgemeesters en Wethouders op aan te dringen akkoord te gaan met het compromisvoorstel inzake het Wegenbeheer in Amsterdam Noord

Klik hier om de brief te lezen.

Bezwaarschrift 2006 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bezwaarschrift 2006,
Gemeente belastingen Amsterdam voor Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Betreft gebied: De Banne, Buiksloterham, Kadoelen, Molenwijk, Oostzaan, Circusbuurt, Nieuwendam, Tuindorp, e.d. Beteft gebied: Vogelbuurt, IJ-plein, Bloemenbuurt, Van der Pekbuurt, Floradorp, Gentiaanbuurt, e.d.

Heeft U over 2005 een bezwaarschrift van het IBW-N ingediend, dan hoeft u voor 2006 GEEN bezwaarschrift in te vullen. Het IBW-N heeft met het waterschap afgesproken dat de inhoudelijke uitspraak van de rechter over 2005 óók geldt voor het jaar 2006. Heeft u in 2005 géén bezwaarschrift van het IBW-N ingeleverd, sluit u dan aan door nu het bezwaarschrift 2006 in te vullen.

WE RADEN U AAN OM DE AANSLAG WEL GEWOON TE BETALEN

Hiermee geldt de uitspraak van 2005 voor u voor 2006.

Met de Belastingdienst Amsterdam heeft het IBW-N dezelfde regeling afgesproken als met het Hollands Noorderkwartier. De bezwaarschriften voor dit gebied zijn op dezelfde manier verkrijgbaar als hiernaast staat vermeld.

WE RADEN U AAN OM DE AANSLAG WEL GEWOON TE BETALEN

*************************************************************

Nota IBW-N met o.a. historisch overzicht en met eisen gezonden
aan politieke besturen

*************************************************************

Waterschapsbestuur krijgt loonsverhoging van gemiddeld 60% Maar geen bonus !

*************************************************************

Waterschapsbestuur wil loonsverhoging van gemiddeld 60% Plus een fikse bonus !

*************************************************************

Bezwaarschriften Waterschapsheffing 2005, Amsterdam Noord, overhandigd aan Waterschap.
Totaal aantal bezwaarschriften 2005 in Amsterdam Noord stijgt naar ruim 7000

*****************************************************************************

Aanbieding bezwaarschriften en start woonlastentournee in Stadsdeelkantoor.
donderdag 7 april, 15:00 uur, Raadszaal Stadsdeelkantoor Amsterdam

*****************************************************************************


Onderwerpen:

Voor recente informatie: zie de Nieuwsbrieven


Terug naar boven


Provincie wil andere grenzen:

De Provincie vindt nu ook dat een herindeling van de waterschapsgrenzen moet plaatsvinden. Zij is van mening dat de grens van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moet komen te liggen bij het IJ. Het Hoogheemraadschap heeft die wens ook.

Nu is de grens de Waterlandse Zeedijk. Ten zuiden van die grens voert nu het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht de bestuurstaken uit, en in de praktijk voert de Dienst Water en Riolering (DWR) die taken uit. Als de grens bij het IJ komt te liggen, betekent het dat een aantal buurten  van Amsterdam Noord (o.a. Tuindorp Oostzaan, van de Pekbuurt, Vogelbuurt, Bloemenbuurt, IJplein e.o.) dan onder het “duurdere“ waterschap zullen gaan vallen. De provincie vond in eerste instantie dat beide waterschappen er gezamenlijk maar uit moesten komen. Dat is tot nu toe niet gelukt.

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is, net als het stadsdeel Amsterdam Noord en het Initiatief, van mening dat de grens juist gelegd moet worden bij de gemeentegrens van Amsterdam. Binnen die grens voert het DWR namelijk al ruim 90% van de waterschapstaken uit. 

Als mogelijke grens noemt het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht de ringweg. Die weg is van Rijkswaterstaat en zou je ook als een “waterstaatkundig” object kunnen zien. We zullen u verder informeren als er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen.

Terug naar boven


Wegenbeheer

De acties in Amsterdam Noord hebben de discussie rond het wegenbeheer in een stroomversnelling gebracht. De Provincie vindt nu ook dat het  wegenbeheer in Amsterdam Noord weer naar de gemeente (stadsdeel) moet. Zij heeft dat aan het Hoogheemraadschap medegedeeld. In het Hoogheemraadschap is daarop een pittige discussie ontstaan over deze taak mede onder druk van het standpunt van de Provincie (en de acties). Daarbij zullen zeker de financiën een rol hebben gespeeld. Immers, wanneer de taak wegenbeheer aan Amsterdam Noord wordt overgedragen, wordt de financiële druk op de overige belastingbetalers in Noord-Holland groter en zullen de heffingen daar stijgen, omdat 40.000 huishoudens en de eigenaren van de woningen (uit Amsterdam Noord) geen belasting meer betalen voor wegenbeheer.

Binnenkort heeft het Hoogheemraadschap een gesprek met het stadsdeel Amsterdam Noord over het wegenbeheer. Voordat het wegenbeheer echt uit het takenpakket van het Hoogheemraadschap zal zijn, is er nog een lange weg te gaan. Het zal enige tijd duren voordat de overdracht van die taak heeft plaatsgevonden.

Terug naar boven


Brief vanuit het IBW-N aan het bestuur hoogheemraadschap  over tariefstelling 2004
(dus niet over nieuwe ronde (2005))

Het IBW-N heeft een brief gestuurd aan het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier omdat zij vindt dat op onjuiste gronden de kostentoedelingsverordening is vastgesteld. Op basis van de kostentoedelings-verordening worden de tarieven vastgesteld. In de brief van het Initiatief wordt kenbaar gemaakt dat de categorie “ongebouwd” (agrariërs) niet meer betalen aan heffingen dan in andere waterschappen, zoals wel beweerd wordt in een rapport waarop de kostentedelingsverordening is gebaseerd. Daarnaast wordt aangegeven dat de cijfers waarop het aandeel voor ingezetenen wordt bepaald, volgens het Initiatief, niet kloppen.Vervolgens wordt de vraag gesteld om eens met harde cijfers te komen over wat de beheers- en investeringskosten zijn voor de grootstedelijke gebieden en welke opbrengst van heffingen daar tegenover staat.

Terug naar boven


Brief naar Amstel Gooi en Vecht en provincie over introductie Delflandmethode in DWR gebied.

Bij de Provincie heeft het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht kenbaar gemaakt dat zij voor de vaststelling van de heffingen gebruik wil maken van de “Delflandmethode”.

Wat houdt dat in?

Over het algemeen moet je om al die verschillende methodes van berekening ( je hebt ook andere methodes van berekening zoals de “methode Oldambt en de methode werkgroep Havelaar) hele dossiers doorlezen om deze enigszins te kunnen begrijpen.

Kort samenvattend komt het hier op neer:

  •    Het kostenaandeel voor ingezetenen wordt bepaald op basis van bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer.

  •    Naar gelang de grootte van de bevolkingsdichtheid wordt je in een bepaalde categorie geplaatst van belang.

  •    Hoe hoger de bevolkingsdichtheid des te groter je belang als ingezetene is de gedachte.

  •    Het gevolg is dat hoe hoger de bevolkingsdichtheid het kostenaandeel van de ingezetenen wordt verhoogd.

Waterschappen die in groot stedelijke gebieden taken verrichten kunnen zodoende bij de inwoners van die gebieden een hogere rekening leggen.

Met deze methode (geldt ook voor andere methoden) wordt voorbij gegaan aan wat de werkelijke kosten zijn die per categorie wordt gemaakt  voor de taakuitoefening van waterschappen. De Waterschapswet is gebaseerd op de trits: belang-betaling-zeggenschap. Het zou eens duidelijk moeten worden welke investeringen en beheerskosten per categorie van belanghebbenden worden uitgegeven en op grond daarvan zouden de tarieven moeten worden vastgesteld. In waterschapswereld vreest men dat dan duidelijk zal worden dat de rekeningen die in de afgelopen jaren naar de categorie ingezetenen zijn verstuurd, duidelijk te hoog zijn geweest.

Het Initiatief heeft naar de Provincie haar bedenkingen hierover naar voren gebracht.

************************************************************************************************************************************************************

NOTA IBW-N over
- (geschiedenis) waterschapslasten Amsterdam  Noord,
- Grens waterschap naar Gemeentegrens,
- Wegenbeheer terug naar Stadsdeel Noord,
- Geen verhoging in 2006
- Reactie op Nota verkenner
met eisen gezonden aan:- Gemeenteraad van Amsterdam - Provinciale Staten van Noord Holland - College van gedeputeerden van de Provincie Noord Holland - Gedeputeerde Poelman - Algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - College van Dijkgraaf en heemraden van het Hoogheemraadschap Hollands  Noorderkwartier - Dagelijks bestuur Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht - Algemeen bestuur Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht - Stadsdeel Amsterdam Noord (ter kennisname)

Terug naar boven


 Wij werken nog steeds aan deze website. daarom is nog niet alle informatie toegankelijk


Voor vragen of opmerkingen over deze website, neem contact op met de webmaster

 

 

 

 

 

Startpagina

Wie zijn wij ?

Huren

Waterschap

Andere woonlasten

Nieuws

Nieuwsbrieven

Archief

Handige websites

Persberichten IBW

IBW-N  en de Pers